Slider

Algemene voorwaarden

A. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. HRM Profielen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HRM
  Profielen B.V.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon (trainers, coach of HRM professional) die een
  Overeenkomst met HRM Profielen heeft gesloten.
 3. Tarief: de financiële vergoeding die De Klant aan HRM Profielen verschuldigd is.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW die met betrekking tot het
  leveren van diensten en/of producten door HRM Profielen tot stand komt tussen HRM Profielen
  en De Klant, inclusief elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter
  voorbereiding en uitvoering van die Overeenkomst.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die rechtstreeks of via een Klant deelneemt aan een van de
  activiteiten (training, coaching of assessment) van HRM Profielen.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen HRM
  Profielen en De Klant.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk
  door HRM Profielen zijn bevestigd.
 3. Een Klant ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest,
  wordt ook geacht akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden op latere Overeenkomsten.
 4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter
  ongeldig zijn, dan zullen deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. In plaats
  van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen
  het meest benadert.
 5. HRM Profielen is bevoegd wijzigingen in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden aan te
  brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien een wijziging leidt
  tot een hogere totaalprijs, mag HRM Profielen het tarief dienovereenkomstig verhogen en
  doorbelasten aan De Klant.
 6. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de
  Overeenkomst.

C. Offertes, opdracht en uitvoering van de Overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds door HRM Profielen worden herroepen, ook indien
  zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de individuele overeenkomst door HRM Profielen is
  ondertekend of bevestigd, of indien HRM Profielen uitvoering aan de Overeenkomst geeft.
 3. Bij ziekte of verhindering van een trainer/coach van HRM Profielen, zal HRM Profielen zorgdragen
  voor een gelijkwaardige vervanger, of zorgen voor alternatieve data voor uitvoering van de
  Overeenkomst.
 4. De Klant stemt ermee in dat HRM Profielen de opdracht zelf uitvoert, dan wel onder zijn
  verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar werknemers of door derden. De toepasselijkheid
  van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Indien derden door HRM Profielen worden
  ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, is HRM Profielen niet aansprakelijk voor
  eventuele tekortkomingen van deze derden.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HRM Profielen aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn, of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
  zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan HRM Profielen worden verstrekt. Indien
  de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HRM Profielen zijn
  verstrekt, heeft HRM Profielen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of
  de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan De Klant in
  rekening te brengen. HRM Profielen is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan
  ook, ontstaan doordat HRM Profielen is uitgegaan van door of zijdens De Klant verstrekte onjuiste
  en/of onvolledige gegevens of doordat De Klant de gegevens te laat heeft verstrekt.
 6. Een door HRM Profielen aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
  resultaatsverbintenis. HRM Profielen spant zich in de overeengekomen werkzaamheden te
  verlenen zoals het een redelijk handelend dienstverlener betaamt. HRM Profielen is daarbij niet
  verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van De Klant maar zal zo goed mogelijk rekening
  houden met de wensen van De Klant.
 7. Klachten over verrichte werkzaamheden moeten binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk en met
  een duidelijke omschrijving worden gemeld aan HRM Profielen. De Klant dient HRM Profielen een
  redelijke termijn te geven om de overeengekomen dienst alsnog naar behoren te verrichten.

D. Financiële afspraken

 1. Aan HRM Profielen dient te worden vergoed het overeengekomen tarief, te vermeerderen met
  BTW, alsmede eventuele in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door HRM Profielen
  te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten en de kosten van inschakeling van derden.
 2. Voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vast tarief is afgesproken en het
  verrichten van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die niet zijn overeengekomen,
  zal HRM Profielen De Klant informeren over de financiële gevolgen van deze extra
  werkzaamheden.
 3. Indien het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van De Klant zich over een periode van
  meer dan een maand uitstrekt, mag HRM Profielen tussentijdse facturen verzenden.

E. Betaling

 1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding
  van deze termijn is De Klant van rechtswege in verzuim en is De Klant een vertragingsrente
  verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De
  Klant is in geval van verzuim voorts gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn
  aan de invordering aan HRM Profielen te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden
  gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van €
  250,- onverminderd het recht van HRM Profielen op vergoeding van de volledige en daadwerkelijk
  gemaakte buitengerechtelijke kosten.
 2. Slechts betaling door overmaking op een aangegeven bankrekening van HRM Profielen of contante
  betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van De Klant.
 3. HRM Profielen is te allen tijde gerechtigd van De Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te
  verlangen en/of te verlangen dat De Klant een, ter beoordeling van HRM Profielen, deugdelijke
  zekerheid stelt.
 4. De door De Klant gedane betalingen komen eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente
  en kosten en daarna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs wanneer De Klant
  meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.
 5. De Klant is niet bevoegd tot verrekening van een (tegen)vordering met de facturen van HRM
  Profielen.
 6. Indien HRM Profielen de vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, dient
  De Klant de met die procedure gemoeide kosten aan HRM Profielen te vergoeden.
 7. Bij gebreke van een tijdige betaling worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen
  waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.
 8. De Klant is niet bevoegd om een betalingsverplichting jegens HRM Profielen op te schorten.
 9. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van HRM Profielen bindend.

F. Annulering door de Klant

 1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst schriftelijk te annuleren vóór de overeengekomen
  ingangsdatum. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of e-maildatum. Bij
  annulering wordt 10% van de overeengekomen totaalprijs in rekening gebracht.
 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst is het niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren.
 3. Annulering of wijziging van gegevens door de Klant kan tot 4 weken voor aanvang van de
  Overeenkomst geschieden. Hierbij worden alleen de annuleringskosten, zoals vermeld in 1, in
  rekening gebracht.
 4. Bij annulering meer dan 21 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum: 35% van het
  overeengekomen bedrag.
 5. Bij annulering tussen 21 dagen en 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum: 50%
  van het overeengekomen bedrag.
 6. Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum: 75% van
  het overeengekomen bedrag.
 7. Bij annulering in de laatste 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum: 100% van het
  overeengekomen bedrag.
 8. De Klant vrijwaart HRM Profielen voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens
  haar geldend maken met betrekking tot te lijden of geleden schade als gevolg van de annulering
  van de overeengekomen werkzaamheden door De Klant.

G. Overmacht

 1. Indien HRM Profielen door overmacht (waaronder mede wordt verstaan ziekte van
  trainers/coaches, stakingen, brand, epidemieën/pandemieën etc.) of een andere niet aan haar
  toerekenbare omstandigheid, niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten,
  dan heeft HRM Profielen het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op
  te schorten of zonder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot
  schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Indien HRM Profielen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
  voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd
  hiervoor afzonderlijk te factureren.

H. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HRM Profielen, is HRM Profielen niet
  aansprakelijk voor schade, direct of indirect en uit welke hoofde dan ook, die De Klant en/of een
  derde lijdt, ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan en de personen door wie de schade is
  veroorzaakt.
 2. HRM Profielen is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van De Klant
  en/of derden.
 3. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is steeds uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer
  verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, aantasting van het vertrouwen/imago etc. hoe ook
  genaamd.
 4. Indien en voor zover HRM Profielen door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk
  wordt geacht, zal de aansprakelijkheid van HRM Profielen uit welke hoofde dan ook, in alle
  gevallen zijn beperkt tot hetgeen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van HRM Profielen
  dekking biedt en is HRM Profielen slechts verplicht om de schade te vergoeden tot maximaal het
  bedrag van de daadwerkelijke door haar verzekeraar gedane uitkering.
 5. Indien de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van HRM
  Profielen beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade
  is gelegen, met een maximum van € 5.000,-.
 6. De Klant vrijwaart HRM Profielen voor alle aanspraken die derden (waaronder tevens maar niet
  uitsluitend worden verstaan Deelnemers) jegens HRM Profielen geldend mochten maken ter
  zake van eventueel te lijden of geleden schade.

I. Opschorting en ontbinding

 1. HRM Profielen heeft het recht om, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder
  schadevergoeding aan De Klant gehouden te zijn, de uitvoering van de Overeenkomst op te
  schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. De Klant enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
  nakomt;
  b. ten aanzien van De Klant faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel indien
  De Klant een natuurlijk persoon is en schuldsanering is aangevraagd;
  c. de onderneming van De Klant wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
  d. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van De Klant;
  e. HRM Profielen gegronde redenen heeft om te vrezen dat De Klant niet in staat is dan wel zal
  zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met HRM Profielen gesloten Overeenkomsten
  te voldoen en De Klant op verzoek van HRM Profielen niet of onvoldoende zekerheid stelt voor
  de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Alle vorderingen die HRM Profielen in de gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op De Klant
  mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
 3. De Klant is steeds gehouden de door HRM Profielen gemaakte kosten te vergoeden.

J. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten
  berusten uitsluitend bij HRM Profielen.
 2. Het is De Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HRM Profielen
  van in het kader van de Overeenkomst verstrekte zaken, waaronder cursusmappen, adviezen en
  dergelijke, al dan niet met inschakeling van derden, te vermenigvuldigen, te openbaren, ter inzake
  te verstrekken, ter beschikking te stellen of te exploiteren, in welke vorm of op welke wijze dan
  ook. Bij overtreding is de Klant, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een boete aan HRM
  Profielen verschuldigd ter hoogte van € 25.000,-

K. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

L. Relatie- & anti-ronselbeding

 1. Het is De Klant en aan haar gelieerde vennootschappenverboden om met personen die door HRM
  Profielen aan De Klant zijn voorgesteld c.q. bij haar zijn aangedragen, of op andere wijze met haar
  in contact zijn gebracht in welke zin dan ook, een dienstverband aan te gaan (noch direct, noch
  indirect), dan wel anderszins met deze persoon samen te werken, zonder voorafgaande
  schriftelijke goedkeuring van HRM Profielen.
 2. Bij overtreding van dit verbod verbeurt De Klant een direct opeisbare boete van € 25.000,- per
  overtreding en € 500,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van HRM
  Profielen om volledige schadevergoeding te vorderen.

M. Slotbepalingen

 1. De Klant is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit
  voortvloeiende Overeenkomsten zonder schriftelijke toestemming van HRM Profielen geheel of
  gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Mochten de omstandigheden waarvan partijen bij het aangaan van de Overeenkomst zijn uitgegaan
  zodanig wijzigen dat naleving van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden
  daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg
  plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst.

N. Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle Overeenkomsten tussen HRM Profielen en De Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen HRM Profielen en De Klant mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting
  worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waar HRM Profielen op dat moment is
  gevestigd.